REGULAMIN KONKURSU
„Molto w świecie bajek Disneya”
zwany dalej „Regulaminem” 

I Postanowienia Ogólne 

 1. Organizatorem konkursu o nazwie: „Molto w świecie bajek Disneya” (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Artystyczna PRO MUSICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Cisowa 10, 53-118 Wrocław, NIP: 899-001-27-03, REGON: 010344335 (dalej:„Organizator”). 
 2. Konkurs odbywa się w terminie od 24 maja 2024 r. do 26 maja 2024 r. do godziny 11:59, i jest prowadzony na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/agencjapromusica
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 maja 2024 r w formie odrębnych postów z informacją o zwycięzcach (dalej „Laureat” lub „Laureaci”) na portalu Facebook. 
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 5. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród. 
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portale społecznościowe Facebook, Instagram ani z nimi związany. 
 7. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

II Zasady Konkursu i Warunki Uczestnictwa 

 1. Zadanie konkursowe opublikowano w poście konkursowym na stronie Organizatora na Facebooku z datą 24 maja 2024 r. 
 2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy w terminie określonym w art. I, ust. 2 niniejszego Regulaminu, w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook odpowiedzieć na pytanie konkursowe zamieszczone w treści posta: „Którą piosenkę z bajek Disneya lubisz najbardziej i dlaczego?”. 
 3. Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi w ocenie Organizatora zostaną uznane za najciekawsze. Kryteria wyboru najlepszych odpowiedzi to: poprawność odpowiedzi, zgodność z tematem/zadaniem konkursowym i kreatywność.
 4. Uczestnictwo w konkursie, równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w postaci nazwy użytkownika na portalu za pośrednictwem którego osoba brała udział w konkursie. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje podanie do wiadomości publicznej informacji o Laureatach oraz kontakt w celu ustalenia szczegółów dotyczących przekazania nagrody.
 5. Rodzaj oraz liczbę nagród opisuje art. III niniejszego Regulaminu. 
 6. W przypadku powtarzających się odpowiedzi, pod uwagę brane będą odpowiedzi z wcześniejszą datą opublikowania. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania moderacji odpowiedzi, w celu zapewnienia zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie. Zgłoszenia, które zostaną zweryfikowane negatywnie, zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie wyłaniania Laureatów Konkursu.

III Nagrody 

 1. W Konkursie wyłonionych zostanie 2 Laureatów. Każdemu z Laureatów zostanie przyznana 1 Nagroda w postaci biletu rodzinnego na koncert familijny “Molto w świcie bajek Disneya” zaplanowanego na 27 maja 2024 r. w Sali Radia Wrocław we Wrocławiu. 
 2. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej oraz sposobie doręczenia Nagrody za pośrednictwem portalu Facebook/i/lub jego komunikatora (Messenger) w dniu 26 maja 2024 r. 
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedną odpowiedź i odebrać jedną Nagrodę. 
 4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.
  5. W przypadku, gdy wyłonienie kolejnych Laureatów nie jest możliwe z powodu braku zgłoszeń spełniających kryteria wyboru określone w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo do przyznania łącznie mniejszej liczby Nagród.

VII Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agencja Artystyczna PRO MUSICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul.Cisowa 10, 53-118 Wrocław, NIP: 899-001-27-03, REGON: 010344335, KRS 0000187259. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem 679/2016–RODO oraz innych przepisów prawa. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody. 
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania. 
 4. Uczestnikowi służy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne. 
 5. Organizator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność czynności przetwarzania,które zostały podjęte przed wycofaniem zgody.
 6. Organizator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, który kontroluje sposób przetwarzania danych osobowych.

VIII Postanowienia końcowe 

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który w ocenie Organizatora naruszy ogólne zasady takie jak dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w komentarzu pod postem konkursowym oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod postem konkursowym, na stronie oraz w siedzibie Organizatora.
  6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania postu konkursowego z dostępem do niniejszego dokumentu. 

Organizator