REGULAMIN PROMOCJI „ Kupon Rabatowy”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Bony Rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest firma Agencja Artystyczna PRO MUSICA Sp. z o. o., ul. Cisowa 10, 53-118 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEG pod numerem KRS: 0000187259, REGON: 00808868400000 , NIP: 899-001-27-03. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 71 337 32 08. Zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Kod Rabatowy będzie możliwy do realizacji w witrynie partnera: www.kupbilecik.pl
3. Fundatorem Promocji jest Organizator.
4. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 7 . Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Promocji (dalej: „Uczestnik”).
6. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również zleceniobiorcy współpracujący z Organizatorem oraz członkowie ich rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa).
8. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie zakup biletów na koncert „Flaming Molto w Muzykolandii” organizowanego przez Agencję Artystyczną Pro Musica Sp. z o. o. w IMPART – Scena w Galerii, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu w dniu 16 października 2022 o godzinie 11:00 i 13:00.
11. Do wyłącznej decyzji Organizatora należy miejsce, termin i sposób publikacji lub udostępnienia Bonów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Promocja ma na celu promowanie Cyklu koncertów edukacyjnych „Flaming Molto w Muzykolandii”
2. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który zamierza nabyć Bilety na stronie www.kupbilecik.pl
3. Udział w Promocji może wziąć każdy, kto poda prawdziwy adres mailowy na formularzu udostępnionym na stronie Organizatora po skorzystaniu z kodu QR zamieszczonego w ulotce i/lub plakacie informującym o Koncercie.

III. BONY RABATOWY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Kupon Rabatowy zostanie dostarczony Uczestnikowi na podany w formularzu adres mailowy. Kupon Rabatowy zawiera kod, składający się z cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do obniżenia końcowej wartości zamówienia na stronie www.kupbilecik.pl.
2. Każdy Bon uprawnia do obniżenia końcowej kwoty zamówienia o 10 %.
3. Każdy Uczestnik może wykorzystać Bon wyłącznie w trakcie okresu jego ważności, tj. od dnia 16 września 2022 roku do dnia 16 października 2022 roku.
4. Bon nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

IV. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, w szczególności w zakresie wykorzystania Bonów, mogą być składane na adres Organizatora (Agencja Artystyczna PRO MUSICA Sp. z o. o., ul. Cisowa 10, 53-118 Wrocław) z dopiskiem „Akcja promocyjna – Kupon rabatowy”) na piśmie.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
3. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Promocji przez jego Uczestników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Promocji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub uczestników Promocji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji co nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz utratę praw nabytych przez Uczestników.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.